Obchodní podmínky - Agentura Zorro

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Obchodní podmínky

 
Všeobecné obchodní podmínky
 
Čl. 1
Identifikační údaje dodavatele
 
Agentura Zorro, se sídlem  Svobody 1014/II., 379 01, Třeboň                        
IČO: 438 68 941, zapsaná u MÚ Třeboň , obecní živnostenský úřad , pod evidenčním č.- 330307-5252-02 .

Čl. 2
Vznik smluvního vztahu
 
Vznik smluvního vztahu o realizaci akce (firemní akce, eventový program, teambuildingový program, večírek, vzdělávací kurz a podobně) mezi dodavatelem agenturou Zorro a objednavatelem vzniká na základě uzavření smlouvy o realizaci akce nebo písemným emailovým potvrzením oběma stranami odsouhlasené nabídky.
 
Všeobecné smluvní podmínky společnosti agentura Zorro jsou k dispozici na webových stránkách www.zorro.cz . Nedílnou součástí nabídky je časový plán akce, rozsah dodávaných služeb (lokace, občerstvení, doprava, program, včetně případných subdodávek) a způsob realizace / provedení / organizace, rozsah personálního zajištění a cenový rozpočet s odsouhlasenými částkami. V rozpočtu jsou specifikovány fixní částky a částky účtované podle skutečného množství odběru služeb

Čl. 3
Povinnosti dodavatele a objednavatele
 
Objednavatel se zavazuje:
 
1. Poskytnout dodavateli kontakt na osobu zmocněnou k vyjednávání o akci a odsouhlasení rozpočtu a kontakt na osobu účastnící se přímo realizace akce a zmocněnou ke komunikaci a odsouhlasení případných změn v průběhu realizace akce. Kontaktem se rozumí emailová adresa a číslo mobilního telefonu. Zmocněná osoba je k dispozici po obvyklou dobu konání akce na telefonu.
 
2. Poskytnout informace, potřebné k úspěšné a bezpečné realizaci akce před realizací akce i v průběhu její realizace. V průběhu vlastní akce se jedná především o informace, které by mohly vést k ohrožení bezvadného provedení akce a bezpečnosti účastníků.
 
3. Poskytnout účastníkům akce informace - především o lokaci, náročnosti akce fyzické i psychické, způsobu a rozsahu stravování, dopravy, charakteru akce, který by mohl ovlivnit bezpečnost, o rozsahu pojištění ze strany zaměstnavatele (zákonné pojištění zaměstnanců).
 
4. V případě zjištění nedostatků ze strany dodavatele a jeho subdodávek, vedoucích k možné reklamaci v rámci dohodnutého rozsahu nabídky, informovat dodavatele, na místě sepsat zápis o nedostatcích a nechat si jej podepsat dodavatelem.
 
5. Zaplatit dodavateli za služby dohodnutou částku, případně dohodnutou zálohu (viz článek 4).
 
Dodavatel se zavazuje:
 
1. Zrealizovat bezvadně program v rozsahu odběratelem odsouhlasené nabídky.

2. Poskytnout dodavateli kontakt na osobu zmocněnou k vyjednávání o akci a odsouhlasení rozpočtu a kontakt na vedoucího akce účastnícího se přímo realizace akce a osobu zmocněnou ke komunikaci a odsouhlasení případných změn v průběhu realizace akce. Kontaktem se rozumí emailová adresa a číslo mobilního telefonu. Vedoucí akce je k dispozici na telefonu po celou dobu realizace akce.
 
3. Poskytnout informace potřebné k úspěšné a bezpečné realizaci akce před realizací akce i v průběhu realizace akce. V průběhu vlastní akce se jedná především o informace, které by mohly vést k ohrožení bezvadného provedení akce a bezpečnosti účastníků.
 
4. Před akcí i v průběhu akce informovat odběratele o navýšení rozpočtu v důsledku změn v programu (změny konzultované se zmocněnou osobou odběratele, neočekávané změny či změny vedoucí k vyšší bezpečnosti účastníků).
 
5. V případě zranění bezprostředně informovat zmocněnou osobu a sepsat zápis o události.
 
6. V případě zjištění nedostatků ze strany dodavatele a jeho subdodávek, vedoucích k možné reklamaci v rámci dohodnutého rozsahu, na místě sepsat zápis o nedostatcích. Vzniklé nedostatky řeší dodavatel ihned na místě v rámci svých možností, případně v reklamačním řízení, viz čl.8.

Čl. 4
Cena a platební podmínky
 
1. Rozpočet obsahuje, položkově rozepsané ceny na fixní a proměnné částky.
 
2. Je-li to nutné (např. platba subdodavatelům předem, vysokorozpočtová akce, 1.zakázka…), je dodavatel oprávněn žádat úhradu zálohy před akcí v dohodnuté výši.
 
3. Výše účtovaná cena bude objednavatelem uhrazena v obvyklé lhůtě 14 dnů po akci, na účet dodavatele číslo: 165 346 720 / 0300, vedený u ČSOB Třeboň. Jako variabilní symbol bude uvedeno číslo příslušné faktury. Není-li dohodnuto jinak. Dodavatel není plátcem DPH.
 
4. Dodavatel má vůči objednavateli dále nárok na úhradu cestovních nákladů, na základě reálně vynaložených výdajů.
 
5. Vyúčtování akce poskytne dodavatel odběrateli v co nejkratší době po skončení realizace akce.

Čl. 5
Kvalifikace a bezpečnost
 
1. Dodavatel se zavazuje dodat na program lektory, odborné pracovníky či umělce s adekvátním vzděláním, praxí, jazykovým vybavením a certifikáty.
 
2. Pokud to druh dodávaného programu vyžaduje, dodavatel se tímto zavazuje na realizaci programu použít odpovídající materiál s bezpečnostními atesty či homologacemi.
 
3. Dodavatel si vyhrazuje právo při špatných povětrnostních podmínkách nebo technických problémech jakéhokoliv důvodu, v rámci zachování bezpečnosti program přerušit, posunout v čase nebo nezačít. Výše uvedené konzultuje nejprve se zmocněnou osobou odběratele, kterému předloží pádné důvody.
 
4. Dodavatel si vyhrazuje právo vyloučit z programu osoby ve stavu, který by ohrozil jejich vlastní bezpečnost, bezpečnost lektorů nebo třetích osob a zničení materiálu (pod vlivem únavy, zdravotní indispozice, vlivu alkoholu nebo jiných omamných látek).
Čl. 6
Odstoupení od smlouvy a odstupné (stornopoplatky)
 
1. Vyskytnou-li se důvodné okolnosti, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní realizaci této smlouvy, jsou povinny se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila, a to následně:
 
1.1 V případě zrušení předem dohodnutého termínu ze strany objednavatele náleží dodavateli storno poplatek takto: v době od 7 do 0 kalendářních dnů před termínem konání je stanoven storno poplatek ve výši 100 % z plné ceny stornovaného programu; v době od 29 do 7 kalendářních dnů před termínem konání je stanoven storno poplatek ve výši 50% z plné ceny stornovaného programu; v době od 45 do 30 kalendářních dnů před termínem konání je stanoven storno poplatek ve výši 20% z plné ceny stornovaného programu;
 
1.2 V případě zrušení předem dohodnutého termínu ze strany dodavatele náleží objednavateli úhrada případných již vzniklých nákladů, spojených se zabezpečením tohoto programu (zálohy subdodavatelům, nákup materiálu či jiné prokazatelně doložitelné položky)
 
2. V případě, že objednavatel neuhradí dodavateli platbu podle čl. 4, odst. 3. těchto obchodních podmínek ke dni její splatnosti, je objednavatel povinen dodavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z této částky za každý den prodlení, která je splatná do pěti dnů ode dne výzvy k jejímu uhrazení. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok dodavatele na zákonný úrok z prodlení, případně na náhradu škody tímto dodavateli vzniklé.

Čl. 7
Pojištění
Pojištění objednavatele: Na vyžádání připravujeme pro účastníky akcí úrazové pojištění.
 
Čl. 8
Reklamace
V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb byla při realizaci akce nižší, než bylo dohodnuto odsouhlasenou nabídkou, a odběratel má na místě sepsaný a podepsaný zápis o nedostatcích akce, vzniká odběrateli nárok na reklamaci. Své nároky na reklamaci musí zákazník uplatnit do 5 pracovních dnů po konci realizace akce, jinak právo na reklamaci služeb zaniká. Dodavatel se zavazuje napravit zjištěný nedostatek přímo na akci nebo poskytnout domluvenou náhradu odběrateli. Dodavatel i odběratel se zavazují poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace v zákonné lhůtě.

Čl. 9
Ostatní ustanovení
 
Obě smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem těchto podmínek. Objednavatel souhlasí se zasíláním propagačních materiálů běžným způsobem a v běžném rozsahu. Objednavatel souhlasí s použitím fotografií z pořádaných akcí pro použití v propagačních materiálech v běžném rozsahu.
 

Agentura Zorro, se sídlem  Svobody 1014/II., 379 01, Třeboň                          
IČO: 438 68 941, zapsaná u MÚ Třeboň , obecní živnostenský úřad , pod evidenčním č.- 330307-5252-02 . W/ www.zorro.cz, E/jindrichzobl@seznam.cz , T/ +420 605 516 503 . Produkce firemních, sportovních a společenských akcí.

www.zorro.cz
Svobody 1014/II., 379 01, Třeboň
+420 605 516 503
jindrichzobl@seznam.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky